نوابغ آینده
  مهر ۱۴, ۱۳۹۷

  امین احتشامی

  مدرسه امید کویر شاگرد اول دوره سوم دبستان
  نوابغ آینده
  مهر ۱۴, ۱۳۹۷

  یوسف حبیبی

  مدرسه امید کویر شاگرد اول دوره سوم دبستان
  نوابغ آینده
  مهر ۱۴, ۱۳۹۷

  امین پیرزاد

  مدرسه امید کویر شاگرد اول دوره سوم دبستان
  بستن